Byggestraum

Byggstraum er ei mellombels løysing for uttak av straum som vert nytta ved utbygging mv. Denne mellombelse løysinga skal takast ned når permanent installasjon er kopla til.

Vennleg merk av posisjon i kartet i skjemaet nedanfor når du bestiller.

Prisar på byggestraum:

Fastbeløp: kr. 350/400 lita/stor kasse per månad, energileddet følgjer tariff "Nettleige for hushald". Oppsetting og nedtaking vert fakturert etter medgått materiell og tid etter gjeldande prisar. Tillegg i pris ved levering før normal leveringstid (5 virkedagar): kr. 1 350. Oppgitte prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Byggestraumskassar vert oppsett på næraste tilknytingspunkt i stolpe eller kabelskap. Der inntaksrøyr er lagt kan det trekkast inntakskabel, og byggestraumskassa kan monterast på enden. Ved leige av byggestraumskasse er leigetakar ansvarleg for at lause leidningar er tilkopla etter forskrift (stikkontakt/støpsel) og at kassa er låst. Ved nedtaking av byggestraumen må lås og leidningar fjernast.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken
Ønska leveringsdato (normal leveringstid er 5 virkedagar)
Privatpersonar skriv fødselsdato i format "1.10.1985", firma skriv organisasjonsnummer (9 siffer)
Namn på fakturamottaker

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, gif, png

Ingen filer er lagt inn for opplasting